maj 12, 2020 - Minuts läsningMinuters läsning

Hjälp din patient att förstå sambandet mellan diabetes & parodontit bättre

I din roll som tandvårdspersonal är du självklart fullt medveten om sambandet mellan diabetes och parodontit, men tyvärr är det långt ifrån alla som har den kunskapen eller är medveten om detta samband. Den vanligaste uppfattningen hos allmänheten är att genom en någorlunda bra munhygien kan de förebygga bekymmer med munbesvär. Men det de missar är att genom en god munhygien påverkar man även sin allmänhälsa och kan förebygga vissa sjukdomar.

Det kan vara en stor utmaning för dig som tandvårdspersonal att kunna förmedla och kommunicera denna typ av information till dina patienter och öka deras medvetenhet om hur den orala hälsan och allmänhälsan kan påverka varandra! Exempel på detta är den ömsesidiga påverkan mellan diabetes och parodontit.

Innehåll

Sambandet mellan oral hälsa och allmänhälsan

Det är viktig att kunna förmedla budskapet om att den orala hälsan är en del av allmänhälsan.

Vad händer med kroppen t.ex. vid näringsbrist? Det kan bland annat påverka din sömn och ork vilket påverkar din vardag och därav din förmåga att prestera, det vill säga en kedjereaktion där det ena leder till det andra. Länken mellan diabetes och parodontit är inte annorlunda och ska förklaras på samma sätt [1]. Den orala hälsan är en del av allmänhälsan och påverkar den på samma sätt som sömn, kost, träning påverkar vår allmänna hälsa.

Vi har skapat en patientfolder kommer att hjälpa till att förklara sambandet mellan diabetes och munhälsa för dina patienter.

Du kan antingen ladda ner den eller kontakta oss för att beställa exemplar till din klinik.

Ladda ner foldern som förklarar sambandet mellan diabetes och munhälsa

Förklara konsekvenserna av otillräcklig munhygien

Det bästa sättet att visa att munhälsan är en del av allmänhälsan kan vara att förklara konsekvenserna av dålig munhygien och dess påverkan på allmänhälsan.

Vad kan hända om du inte har en bra munhygien, förutom påverkan på munnen och dålig andedräkt? Förklara gärna för din patient hur dentala plack fungerar och beskriv den skadliga effekten av plack vid dålig munhygien, så till exempel: 

  • Hjärt- & kärlsjukdomar: studier tyder på att personer med parodontit löper 2–3 gånger större risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke [2]
  • Endokardit: man har kunnat se samband mellan endokardit och närvaro av orala bakterier [3]
  • Lunginflammation: det finns tydliga samband mellan tandköttsproblem och bakteriell lunginflammation [4]Man vet att de anaeroba bakterierna från dentala plack är en bidragande orsak till lunginflammation
  • Respiratoriska infektioner: studier har kunnat visa att tandköttsproblem kan orsaka andra typer av respiratoriska infektioner, förutom lunginflammation, och även COPD, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [5]

Med tydliga och verkliga exempel är det lättare att förklara för patienterna hur viktigt det är  med bra munhygiensrutiner, såsom rengöring mellan tänderna och noggrann tandborstning.

Förklara parodontit och dess påverkan på allmänhälsan.

Siffrorna i sig är talande, ca 80% av världens befolkning över 30 år har någon form av tandköttsproblem, allt från lättare gingivit till grav parodontit [6]detta är ca 750 miljoner vuxna över hela världen, därav 10–15% av dem har svår parodontit [7]. Lägg till de ca 415 miljoner som har diabetes då är det tydligare hur stort problemet är med dessa två kroniska sjukdomar över hela världen [8]Man vet idag att personer med diabetes har 1,5–3% större risk att drabbas av parodontit jämför med personer utan diabetes [9]. Detta gör saken ännu viktigare att personer med diabetes tar hand om sin munhälsa bättre vilket helt enkelt kan vara ett sätt att undvika hälsoproblem, speciellt när man vet att tandköttsproblem kan leda till komplikationer vid diabetes typ 2 [10].

Parodontit och diabetes

Studier visar att det finns en ömsesidig relation mellan parodontit och diabetes [11]. Diabetes är en stor riskfaktor för parodontit, samtidigt som studier har kunnat visa ett tydlig samband  mellan hög glukosnivå och tandköttssjukdomar. Personer med diabetes typ 1 & 2 drabbas i större utsträckning av problem med dålig andedräkt, muntorrhet, orala infektioner samt sämre parodontal hälsa. Parodontit kan ha negativ påverkan på glukosnivån hos diabetespatienter, vilket leder till en svårinställd glukosnivå hos dessa patienter. En instabil glukosnivå kan i sig öka riskerna för diabeteskomplikationer såsom påverkan på nerverna, ögonen samt njurarna. Detta är fakta som en diabetespatient/samt personer som riskerar att få diabetes borde bli informerade om men även ännu en anledning till att poängtera vikten av sambandet mellan allmänhälsa och munhälsa. 

Kom ihåg att: 

Som tandvårdspersonal handlar det inte bara om vad du vet, utan också det du förmedlar till dina patienter.

Samtidigt kan parodontit ha en negativ inverkan på glykemisk kontroll av patienter med diabetes, vilket innebär att det kan bli allt svårare att upprätthålla stabila blodsockernivåer. Detta ökar i sin tur risken för (svåra) diabeteskomplikationer med - till exempel - ögon, njurar och nerver. Detta är naturligtvis en relevant punkt att presentera för alla patienter som kan ha diabetes, eller är i riskzonen för det. Men det tjänar också till att mer allmänt förstärka hela principen om fullständig hälsa.

Kom ihåg, som tandläkare, det handlar inte om vad du vet; Det handlar om vad du kan hjälpa till att hålla sig i medvetandet hos dina patienter när de lämnar din stol.


Bra att rekommendera

Ingen utbildning är komplett utan hemläxa, via hemläxan lär man sig bättre och det man har lärt sig fastnar bättre i minnet. Man kan använda sig av en checklista för att lära patienterna om sambandet mellan diabetes och parodontit. Gå igenom olika steg i checklistan med varje patient, speciellt patienter i riskzonen.

  • Att borsta tänderna regelbundet minst 2 gånger per dag för effektiv plackborttagning
  • Genomgång av hur man gör rent mellan tänderna, i syfte att ta bort plack mellan tänderna och massera/stimulera tandköttet
  • Rekommendation av lämplig munskölj, om patienten är i behov av det
  • Regelbundna besök hos tandläkare/ tandhygienist
  • Extra kontroll ifall patienten löper större risk för diabetes, t.ex. ärftlighet
  • Sambandet mellan munnen och kroppen, allmänhälsan påverkas av munhälsan och tvärtom.

Hjälp din patient att förstå sambandet mellan munnen och kroppen och hur dålig munhälsa och diabetes kan påverka varandra ömsesidigt. Denna typ av information till patienten ska ske kontinuerligt och på ett enkelt sätt för att patienten ska förstå sambandet och allvaret av detta.

Det finns mer information om den ömsesidiga relationen mellan parodontit och allmänhälsan samt olika GUM®-produkter inom SUNSTAR GUM®-produkter och hur du ger dina patienter bästa möjliga vägledning!

Relaterade Artiklar

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.