Integritetsmeddelande från SUNSTAR Europe SA


Senast uppdaterad 1 februari 2022


Följande information i detta integritetsmeddelande är avsedd att ge dig information om insamling och behandling av dina personuppgifter genom SUNSTAR Europe SA (“SUNSTAR”, “vi” eller “oss”) och dina rättigheter enligt dataskyddslagen. Vilka uppgifter som behandlas varierar beroende på begärda eller överenskomna tjänster. I slutet av detta meddelande finns dessutom ett avsnitt som beskriver cookies och teknik som används på vår webbplats och dina val angående dessa.

I vissa fall, till exempel när du har att göra direkt med en annan SUNSTAR-enhet, kommer dessa att samla in och behandla dina uppgifter och kontrollera fullgörandet av tjänsterna till dig. För ytterligare detaljer om denna behandling, se integritetsmeddelandet från den relevanta Sunstar-enheten. 

Kontaktuppgifter

SUNSTAR Europe SA
Route de Pallatex 11
1163 Etoy 
Schweiz

privacy@ch.sunstar.com

EU representant i enlighet med artikel 27 GDPR

SUNSTAR Deutschland GmbH 
Aiterfeld 1 
79677 Schönau im Schwarzwald 
Tyskland

Kategorier av personuppgifter

Generellt behöver inga personuppgifter lämnas till oss utom när det krävs i det enskilda fallet för att fullgöra ett avtal, möjliggöra kommunikation eller för tekniska ändamål. Alla onlineformulär kommer att specificera de personuppgifter som krävs för att genomföra avtalet eller en viss begärd åtgärd. 

Vi behandlar dina personuppgifter som vi har fått direkt från dig som en del av vår affärsrelation med dig. Förutom uppgifter som vi får direkt från dig, erhåller och behandlar vi även uppgifter om dig som är allmänt tillgängliga eller som vi fått av andra företag inom SUNSTAR-koncernen eller av tredje part, för att korrekt och adekvat fullgöra våra reglerande och avtalsenliga skyldigheter samt att förbättra, utöka och marknadsföra vårt tjänsteerbjudande. Dessa tredje parter inkluderar leverantörer av evenemangstjänster som antingen samlar in din information i vårt namn eller förser oss med dina personuppgifter i samband med ett evenemang.

Följande kategorier av personuppgifter behandlas:

 • personuppgifter och kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, ålder, ytterligare kontaktinformation);
 • beställningsuppgifter (till exempel betalning, frakt, speciella krav);
 • uppgifter som härrör från fullgörandet av våra avtalsenliga skyldigheter;
 • reklam och försäljningsdata (inklusive cookies, preferenser, försäljningshistorik);
 • uppgifter från registerhållning (till exempel rådgivningsprotokoll, samtalsloggar, klagomål)
 • andra data relaterade eller jämförbara med ovanstående kategorier (till exempel e-post, kommunikationsdata).

Behandlingens syfte och rättslig grund

För att uppfylla avtalsenliga skyldigheter 

Dina uppgifter kommer att behandlas för att förse dig med produkter (inklusive via online-försäljningsplattformar som Amazon) och tillhörande kringtjänster som en del av att ingå och fullgöra våra avtal med dig. Den exakta typen och syftet med databehandlingen baseras framför allt på den specifika produkt eller tjänst som efterfrågas.

För att uppfylla SUNSTARS och tredje parts intressen

För att skydda våra och tredje parters legitima intressen behandlar vi dina personuppgifter även för följande ändamål:

 • för att hantera risker inom SUNSTAR;
 • att hävda rättsliga krav och möjliggöra försvar i rättstvister;
 • för att förhindra lagbrott;
 • för att säkerställa IT-säkerhet och IT-verksamhet;
 • för att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten för byggnader och system (till exempel tillträdeskontroller); och
 • för att vidta åtgärder för företagsadministration och för utveckling och marknadsföring av tjänster och produkter;
 • för att tillhandahålla skräddarsydd kundtjänst

Våra legitima intressen under dessa omständigheter är reducering och hantering av risker, genomdrivande av våra rättigheter, implementering av effektiva affärsprocesser och förbättring, marknadsföring och försäljning av våra produkter och tjänster.

På grundval av ditt samtycke

Under förutsättning att ditt samtycke har givits har vi rätt att behandla dina personuppgifter för de ändamål som du har samtyckt till. Du kan återkalla detta samtycke när du vill. Beakta att återkallandet av samtycke inte har någon retroaktiv effekt på tidigare användning av dina personuppgifter.

Tillämplig lag kräver i allmänhet samtycke för att skicka nyhetsbrev. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att klicka på länken för att avbeställa prenumerationen längst ner i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss direkt, se ovanstående kontaktuppgifter.

På grundval av lagstadgade krav, offentliga eller väsentliga intressen

Vi är föremål för olika nationella och internationella regleringsskyldigheter enligt vilka vi enligt lag är skyldiga att utföra vissa behandlingar. Därutöver kan vi behandla dina personuppgifter i undantagsfall när behandling är nödvändig för att skydda dina eller en annan persons väsentliga intressen.  Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter om detta krävs för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

Kategorier av databehandlare

Uppgiftsskydd är mycket viktig för Sunstar. Åtkomst till dina personuppgifter är endast möjlig för personer inom SUNSTAR som behöver denna åtkomst för att på lämpligt och korrekt sätt uppfylla SUNSTARS juridiska och avtalsenliga skyldigheter och tillhandahålla den efterfrågade produkten eller tjänsten. I detta sammanhang kommer dina uppgifter att behandlas för samma ändamål av tjänsteleverantörer och underleverantörer som instruerats av oss, samtidigt som de uppfyller relevanta förutsättningarna för uppgiftsskydd och följer våra instruktioner. Sådana företag tillhandahåller tjänster inklusive IT, kommunikation och rådgivning samt distribution och marknadsföring. Var och en av dessa databehandlare har valts noggrant och databehandlingsavtal har ingåtts mellan SUNSTAR och databehandlarna som innehåller nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder och uppfyller gällande uppgiftsskyddskrav. 

Dessa databehandlare inkluderar:

 • CRM- och CMS-leverantörer
 • Nyhetsbrevsleverantörer
 • Design- och marknadsföringsbyråer
 • Server, lagring och andra IT-/telekommunikationsleverantörer
 • Tjänsteleverantörer av evenemangshantering
 • Leverantörer av tjänster för leverans och uppfyllning 
 • Bokförings- och finansleverantörer

Överföring av personuppgifter

Om du har din hemvist i Europeiska unionen överför vi dina personuppgifter utanför dessa jurisdiktioner endast i enlighet med kraven i GDPR.

Överföring av personuppgifter utanför EU är endast tillåten på vissa villkor (kapitel 5 GDPR). Behandlingen av data måste i först och främst vara laglig i respektive land där uppgifterna behandlas. Dessutom kan överföring av data endast ske om mottagaren garanterar en adekvat skyddsnivå. Detta fastställande baseras på listan över länder som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå som Europeiska kommissionen godkänt och regelbundet anpassar (artikel 45 i GDPR), samt på lämpliga skyddsåtgärder (artikel 46 i GDPR), bindande företagsregler (artikel 47 GDPR), eller uppförandekoder (artikel 40 i GDPR) och certifieringsförfaranden. Innan du överför dina personuppgifter kommer Sunstar att se till att en av dessa förutsättningar är uppfyllda för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå. Om du har frågor i samband med sådana överföringar, vänligen kontakta oss för mer information, se ovannämnda kontaktuppgifter.

Information som samlas in via cookies behandlas i första hand inom Europeiska Unionen (EU). När det gäller Adobe, Google, Facebook, Linkedin och PriceSpider, behandlas dina uppgifter i USA. USA bedöms av EU-domstolen som ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd enligt EU:s standarder. I synnerhet finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt även utan möjlighet till rättelse. Om du avvisar dessa cookies kommer överföringen som beskrivs ovan inte att ske. Genom att acceptera cookies från ovan nämnda amerikanska tjänsteleverantörer samtycker du i enlighet med Art. 49 Para. 1 Cl. 1 lit. en GDPR att dina uppgifter behandlas i USA. Innan du överför dina personuppgifter kommer SUNSTAR att vidta lämpliga ytterligare säkerhetsåtgärder såsom kontrakt baserade på EU:s standardavtalsklausuler för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå. Om du har några frågor relaterade till sådana överföringar, kontakta oss på uppgifterna ovan för mer information.

Lagringstid

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi ska kunna uppfylla relevanta juridiska eller avtalsenliga skyldigheter eller legitima affärsändamål.

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, är vi skyldiga att radera dem, såvida inte ytterligare behandling av dessa uppgifter, som är tidsbegränsad, krävs för att iaktta lagstadgade lagringsperioder.

I Schweiz kommer dina avtalsuppgifter i allmänhet att lagras i tio år från dagen för deras skapande om de faller under lagringskraven för affärsdokument i schweizisk lag om avtalsskyldigheter. Cookies och andra webbplatsrelaterade uppgifter behandlas under en mycket kortare period. Mer information finns i avsnittet om cookies och teknik nedan.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter (artiklarna 13 till 22 i GDPR):

 • Att begära åtkomst till dina personuppgifter samt information om databehandlingen i enlighet med artikel 15 i GDPR. Detta inkluderar att du får en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kan kontrollera att vi behandlar dem enligt lag.
 • Att begära rättelse (korrigering) av de personuppgifter som vi har om dig. Detta ger dig möjlighet att korrigera ofullständig eller felaktig information som vi har om dig. 
 • Att begära radering av dina personuppgifter.  Detta gör att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter under vissa omständigheter. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utnyttjat din rätt att invända mot behandling (se nedan). 
 • Att invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på allmänintresset eller våra legitima intressen (eller en tredje parts). Om du har invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, inklusive profilering, i den mån den är kopplad till sådan direktmarknadsföring. Om du har invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföring.
 • Att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan begära att vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter: till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller att den används korrekt av oss. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:
  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras hos oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under granskningen har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du kräva begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
  • Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 stycke 1 i GDPR måste en balans uppnås mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som överväger har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får sådana uppgifter, förutom att de lagras, endast behandlas med ditt samtycke eller i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller på grund av ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.
 • För att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part där vi behandlar dem baserat på ditt samtycke eller automatiskt. Om du begär direkt överföring av data till en annan part kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.
 • För att återkalla ditt samtycke har du gett oss tillåtelse att skicka marknadsföringskommunikation till dig eller samla in eller använda dina personuppgifter på något annat sätt. 

I händelse av överträdelser av GDPR har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, har din arbetsplats eller på den plats där den misstänkta överträdelsen ägde rum (artikel 77 i GDPR). Denna rätt till överklagande påverkar inte andra administrativa åtgärder eller rättsmedel.

Beakta att utövandet av vissa av dessa rättigheter kan innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig eftersom det handlar om information som är avgörande för att vi ska kunna göra det. I andra fall kan det innebära att vi tillhandahåller tjänster baserat på ofullständig information, vilket kan innebära att dessa tjänster inte uppfyller dina behov. 

SUNSTAR Europe SA genomför inga automatiserade beslut enligt artikel 22 i GDPR.

Nyhetsbrev/marknadsföring e-postmeddelanden

Oavsett typen av kontakt så använder vi din e-postadress endast för våra egna reklamändamål. Behandling av personuppgifter i samband med att skicka e-postmeddelanden till potentiella kunder baseras på artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka rättmätigheten av den behandling som utförts före ditt återkallande av samtycket. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på marknadsföringsmejl med motsvarande länk i e-postmeddelandet eller genom att meddela oss. Din e-postadress tas då bort från sändlistan.

Om du registrerar dig för marknadsföringsmejl registrerar och lagrar vi de personuppgifter du ger oss elektroniskt. Syftet med denna behandling är inledningsvis implementeringen av det så kallade dubbel-opt-in-förfarandet, med vilket du kan samtycka till att regelbundet få marknadsföringsmejl. Detta innebär att vi efter att ha skickat dina uppgifter och information kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett och i detta e-postmeddelande be dig om bekräftelse att du vill få marknadsföringsmejl. Bekräftas inte din registrering kommer dina uppgifter att raderas.

Efter din bekräftelse lagrar vi din IP-adress och tiden för bekräftelsen. Syftet med denna procedur är att bevisa din registrering för marknadsföringsmejl och vid behov upptäcka och förhindra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår lagstadgade skyldighet att dokumentera samtycke.

Befintliga kunder

Efter inköp av varor eller tjänster kan vi skicka dig marknadsföringsmejl för liknande produkter och tjänster. Denna databehandling baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster (artikel 6.1 (f) i GDPR).

Analys av nyhetsbrev

SUNSTAR använder så kallad nyhetsbrevspårning i sina marknadsföringsmejl. Mottagarreaktioner (öppna ett utskick, klicka på text- och bildlänkar, ladda ner bilder med ett e-postprogram) registreras och lagras

Syftet med denna behandling är att förbättra e-postkvaliteten och att optimera våra erbjudanden. Den rättsliga grunden för behandling är vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 (f) för att säkerställa att endast relevant information ges till mottagare och mottagare som inte är intresserade kan raderas från listan.

Denna spårning kommer inte att ske om du har inaktiverat visningen av bilder som standard i ditt e-postprogram. I det här fallet visas inte nyhetsbrevet fullständigt och eventuellt kan du inte kan använda alla funktionerna. Så snart bilderna visas aktiveras den just beskrivna spårningen.

Återkallande av samtycke eller invändning

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till eller invända mot denna behandling av personuppgifter och avbeställa våra mejl med direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande med din avbeställning till privacy@ch.sunstar.com eller genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i varje mejl med direktmarknadsföring.

Amazon-beställning

För att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder använder vi externa leveranspartner och andra tjänsteleverantörer. Vi tillhandahåller ditt namn och även din leveransadress till en leveranspartner som vi har valt endast för leverans av varor, enligt artikel 6.1 (b) (1) i GDPR .

Anmärkning till Amazons integritetsmeddelande

I integritetsmeddelandet från Amazon har du redan informerats om insamling och lagring av dina personuppgifter och om typen och syftet med användningen. Eventuellt samtycke till denna behandling inhämtades av Amazon under din registrering. Vi samlar inte in några ytterligare personuppgifter från dig utöver de personuppgifter som tillhandahålls av Amazon. Amazon överför dina personuppgifter till oss i syfte att fullgöra avtalet. Dessa personuppgifter som överförs till oss av Amazon lagras och behandlas av oss i enlighet med detta integritetsmeddelande.  

Amazon-plattformen ansvarar för all ytterligare databehandling på sin plattform som går utöver den databehandling som beskrivs i detta integritetsmeddelande inklusive betalningsmetoderna som tillhandahålls på Amazons webbplats. Mer information om Amazons databehandling finns i Amazons sekretesspolicy: www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Version och allmänna anmärkningar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta integritetsmeddelande. Den aktuella versionen av detta dokument gäller. 

Detta integritetsmeddelande gäller sedan 1 december 2020.

Cookies och webbplatsteknik

För att tillhandahålla tjänsterna på vår webbplats och marknadsföra vårt erbjudande använder vi olika cookies och annan teknik. Dessa beskrivs i detalj nedan och tillämpliga opt-out-alternativ tillhandahålls.


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.