Allmänna försäljningsvillkor


fr.o.m. 2022-10-01 tills vidare

1. Allmänt

Dessa allmänna försäljningsvillkor utgör den enda grunden för det kommersiella förhållandet mellan parterna.

De gäller utan begränsning eller förbehåll för all försäljning som SUNSTAR Sverige AB ingår med andra företag såvida det köpande företaget inte har ett separat avtal mellan sig och SUNSTAR Sverige AB.

Att göra en beställning innebär godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor.

SUNSTAR Sverige AB förbehåller sig rätten att avvika från vissa klausuler i dessa allmänna försäljningsvillkor, beroende på de förhandlingar som förts med köparen, genom att fastställa särskilda försäljningsvillkor i skrivna avtal.

 

2. Distribution

Distribution och fakturering av produkterna säkerställs av SUNSTAR Sverige AB, Hantverksvägen 15, 436 33 ASKIM, Sverige

 

3. Order

Beställningar skickas direkt till SUNSTAR Sverige AB eller via våra säljare. Hanteringen av order kommer att utföras direkt av SUNSTAR Sverige AB.

Varje beställning måste göras skriftligen, via fax eller e-mail.

 

4. Leveranstider

Leveranstider ges endast som en indikation och eventuella förseningar ger inte köparen rätt att avbryta sin beställning eller vägra varorna.

SUNSTAR Sverige AB kan inte hållas ansvarig gentemot köparen i händelse av en försening av leveransen som inte överstiger nittio (90) dagar eller i händelse av force majeure.

 

5. Frakter och returer

I händelse av en del- eller skadad leverans måste köparen anmäla detta till SUNSTAR Sverige AB inom 48 timmar från mottaget gods. Inga returer accepteras utan föregående godkännande från SUNSTAR Sverige AB

 

6. Överföring av risk och ansvar

Enligt Incoterms 2020 bär köparen bördan av de risker som är förknippade med varorna, i händelse av förlust eller förstörelse av varorna, så snart de levereras. Det gäller också kostnaden för försäkring avseende de levererade varorna.

 

7. Fakturering

Priserna sätts av SUNSTAR Sverige AB. De kan när som helst revideras på initiativ av SUNSTAR Sverige AB. Priserna är i lokal valuta exklusive mervärdesskatt (moms) och fraktkostnad och i förkommande fall tull. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadagen, i enlighet med förfallodatum.

 

8. Regelverk

I händelse av bristande efterlevnad av betalningen för levererade varor förbehåller sig SUNSTAR Sverige AB rätten att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter och i synnerhet leveranser av kommande beställningar som gjorts av köparen.

Varje försening i betalningen av en faktura kommer också automatiskt generera en Påminnelse med relaterad påminnelseavgift. Om betalningen fortsatt uteblir, kommer SUNSTAR Sverige AB att lägga på lagstadgad förseningsavgift i form av ränta, samt överlämna fakturan till Kronofogde och Inkassoförfarande.

 

9.  Äganderättsförbehåll

SUNSTAR Sverige AB förbehåller sig, tills köparen betalar hela priset, en äganderätt till de sålda produkterna, så att den kan återta nämnda produkter om man skulle vilja.

 

10.  Force majeure

SUNSTAR Sverige AB’s skyldigheter kommer att avbrytas och dess ansvar kan inte krävas i händelse av s.k. force majeure.

 

11. Tillämplig lag – Tvister

Dessa allmänna försäljningsvillkor och köp- och försäljningsverksamhet som följer av dem regleras av svensk lag.

I händelse av en tvist skall ärendet hanteras i ett Skiljedomsförfarande i Svenska Handelskammaren i Göteborg, Sverige.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.