apr. 13, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Se kroppens helhet: munnen är en del av kroppen

“For the part can never be well unless the whole is well” sa Plato för 2400 år sen.

Innehåll

Dagens moderna syn hos en människa är fakta som leder oss till att snarare fokusera på hela individen än på behandling av enskilda delar av kroppen.

Många människor är oroliga för enskilda delar av kroppen: de är oroliga för sitt hjärta, ryggen eller magen, och naturligtvis är läkare specialiserade på olika delar av kroppen. Men problem med matsmältningskanalen kan påverka hjärthälsan, och muskelproblem kan leda till skelettproblem. Kroppens olika delar/organ påverkas av varandra och munnen är inte undantag.

Tandvården har anammat ett holistiskt synsätt och fått en bättre förståelse för hur oral hälsa påverkar den allmänna hälsan. Ett starkt exempel på denna praxis är sambandet mellan munhälsa och diabetes.

Tandvården ska inte bara samarbeta med andra vårdgivare som en del av ett medicinskt team som fokuserar på att planera och genomföra en helhetsplan för patienter, utan också utbilda patienter om detta koncept och förklara hur munhälsa och allmänhälsan påverkar varandra.

Tandvården och den holistiska synen på hälsan: ett nytt synsätt inom vården

Patienter bör veta och förstå att tandvården bara är en del av den allmänna kroppsvården. Kopplingen mellan periodontal sjukdom och diabetes är ett tydligt exempel. Alla patienter är inte medvetna om sambandet mellan dålig munhälsa och allmänhälsa, eller de stora fördelarna med förebyggande munvård. Det kommer allt fler studier som förstärker idén om kopplingen mellan munhälsa och allmänt välbefinnande. Till exempel har ny forskning kunnat visa en stark koppling mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdomar [1], demens [2] och många andra allvarliga hälsotillstånd. Resultaten tyder på att en god munhälsa är enkelt, men det krävs åtgärder för att förebygga vissa sjukdomar. Utmaningen är dock att kunna använda sig av dessa kunskaper och utföra dom i den dagliga arbetsrutiner för att stödja patienterna.

Med ökad kunskap om dessa förhållanden kan tandvården dela med sig av den senaste vetenskapen med patienter för att informera och öka motivationen. Denna strategi öppnar upp för nya möjligheter för att uppmuntra till en bättre tandborstteknik, hur man rengör mellan tänderna samt eventuell användning av munskölj, om patienterna är i behov av det. Till exempel kan en patient med dålig följsamhet i munhygiensrutiner vara mer motiverad att använda tandtråd när de lär sig om kopplingen mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom [3]. Det är förstås viktig att presentera munhygienen på ett positiv och uppmuntrande sätt men också förklara att rengöring mellan tänderna är en av de hälsosamma vanor som kan hjälpa till men att sänka risken för hjärtsjukdomar. Det senare alternativet kan hjälpa patienter att förstå verkligheten på ett annat sätt.

I slutändan kan denna strategi både hjälpa tandvårdpersonal och patienter. Tandläkare får en ny väg i att utbilda patienter och främja en god munhälsa samtidigt som patienter får de förebyggande hälsotipsen de behöver ha för att upprätthålla allmänhälsan.

Hur munhälsan påverkar allmänhälsan

Tandläkare känner vanligtvis till kopplingen mellan munhälsan och allmänhälsan. En viktig drivfaktor för framväxande forskning är det grundläggande arbetet tandvården gör, som uppnås genom de dagliga empiriska observationerna. Många patienter börjar nu förstå sig på sambandet mellan munnen och kroppen medans en del kanske inte har förstått det helt och andra inte ens har upptäckt detta.

Ett av de enklaste sätten som tandvården kan jobba med för att öka patientens förståelse om sambandet mellan oral hälsa och allmän hälsa, är att ge enkla evidensbaserade exempel på kopplingar mellan god oral hälsa och positiva resultat samt dålig oral hälsa och negativa konsekvenser. Här kommer några exempel:

 

  • Orala bakterier som orsakar parodontit kan komma in i blodomloppet, vilket kan leda till hjärtsjukdomar [4].
  • Periodontal inflammation och vissa orala bakterier kan förorsaka sämre kognitiv förmåga och demens [5]
  • Inflammationen som är karakteristisk för reumatoid artrit [6] kan förvärra parodontal sjukdom och vice versa
  • Vid tandköttsinflammation kan orala bakterier hamna i lungorna och leda till respiratoriska besvär så som lunginflammation [7]
  • Parodontit och diabetes har ömsesidigt påverkan på varandra. Det vill säga diabetes kan ge sämre parodontal hälsa [8] samt svårkontrollerade diabetes vid parodontit [9].
  • Periodontit har visats vara associerat med negativa graviditetskomplikationer [10]
  • Vissa cancerformer [11] förekommer vanligare (oftare) hos personer med parodontal sjukdom

 

Om patienten redan lider av något av dessa tillstånd kan sambandet mellan munhälsa och deras tillstånd vara en väckarklocka. Andra kan se bra munvård som ett bemyndigande sätt att minska risken, för att något värre inte ska utvecklas.

Förutom patientutbildning är samarbete mellan tandvården och andra vårdenheter viktigt. Patienter är kanske vana vid att regelbundet konsultera sin läkare men det är också viktigt att tandvården kommunicerar med andra läkare. Exempelvis rekommenderar evidensbaserade konsensusrapporter kontakt mellan tandvården och den ansvarige behandlaren när det gäller behandling av patienter med diabetes [12] eller hjärt-kärlsjukdom [13]. Exempel på att implementera detta hos tandvården är:

  • Fråga den ansvarige läkaren för att få en detaljerad medicinsk historia, inklusive information om patientens systemiska sjukdom (t.ex. blodsockernivån hos en patient med diabetes, förekomsten av högt blodtryck eller viss läkemedelsanvändning).
  • Om en patient visar riskfaktorer för diabetes eller hjärt-kärlsjukdom, men att det har ännu inte diagnostiserats, informera då patienten om den ökade risken och hänvisa dem till en läkare för lämplig diagnostisk och uppföljning.

På samma sätt bör läkare integrera oral hälsa i sin dagliga rutin genom att rekommendera regelbunden munhälsoundersökning hos tandvården speciell för patienter med kroniska sjukdomar så som diabetes. Ett nyligen utvecklat online screeningverktyg för periodontal sjukdom, tillgängligt på www.perioscreening.com [14], ger vården möjligheten att själva bedöma risken för periodontal sjukdom i ett första stadie. Denna riskbedömning kan hjälpa dem att på ett bättre sätt motivera en patient till att besöka en tandläkare.

Munnen speglar kroppen

Under lång tid behandlades munnen som en separat kroppsdel, skild från resten av kroppen, vilket man nu försöker att ändra på. Det är viktig att kunna se helheten hos en individ och planera behandlingen av patienten via helhetssynen.

Munnen kan spegla resten av kroppen. Det finns till exempel indikationer [15] att salivsammansättningen kan förändras under påverkan av systemisk sjukdom. I teorin kan salivbiomarkörer potentiellt var användbara för tandvården för att kunna övervaka eller screena för dessa systemiska sjukdomar. Forskning [16] visar en stark korrelation mellan saliv- och blodsockernivåer, vilket tyder på att salivglukos kan vara ett icke-invasivt alternativ för att övervaka glukosnivåerna. I en annan publikation [17] diskuteras att salivbiomarkörer används som ett icke-invasivt sätt för att screena sjukdomar så som systemisk lupus erythematosus, Sjögrens sjukdom, Behçets sjukdom och flera andra sjukdomar. Salivbiomarkörer visar till och med potential för detektion av icke-orala tumörer [18].

Därför är samarbetet mellan tandvård och vårdpersonal av stor betydelse [19]. Tandläkare bör arbeta med sjuksköterskor, läkare, lärarassistenter, socialarbetare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, tal- / språkpatologer och flera. Detta samarbete bör omfatta interprofessionell utbildning och kommunikation samt lagarbete.

Om till exempel en patient diagnostiseras med periodontal sjukdom under ett besök hos tandvården som också lider av hjärt-kärlsjukdom eller diabetes, bör tandvården även kontakta patientens läkare/ aktuella vårdenhet för att förklara situationen och tillsammans försöka göra en behandlingsplan, för just denna patient. Tandvården behandlar inte bara tänderna utan arbetar som en del av ett team inom vården som diagnostiserar oupptäckta och allvarliga sjukdomar samt grunden för en helhetsbedömning och behandling.

Forskning om kopplingen mellan mun-& allmänhälsan

Forskningen om kopplingarna mellan oral- och allmänhälsa är pågående. Varje år publiceras hundratals nya studier och tandvården kan lära sig mycket mer om detta ämne genom att hålla sig uppdaterade med dessa studier. Bara under år (2020) publicerades många spännande nya studier, rapporter och kliniska prövningar där man tittade närmare på effekten av munhälsa på allmänhälsan.

Dessa exempel är bara ett slumpmässigt, litet tvärsnitt av det pågående undersökningsarbetet för att förstå de många sätt som parodontit och andra orala tillstånd påverkar kroppen och den allmänna hälsan.

Grundstenen för en god munhälsa är kunskap

Människor är idag mycket hälsomedvetna och har tillgång till mer information än någonsin tidigare, men det kan också vara svårt för dom att avgöra vad som är värdefullt och pålitligt. Dagens sjukvårdspersonal spelar en avgörande roll när det gäller att skapa tydlighet och hjälpa till att filtrera bort ”bullret”. Tandvården har dessutom kompetensen för att kunna bemöta och förse patienterna med information och kunskap om sambandet mellan oral hälsa och allmänhälsan.

Jobba med enkla exempel och illustrationer. Låt patienten vara delaktig och använd gärna hens synpunkter för att koppla in länken mellan munnen och kroppen. Citera forskning och, om möjligt, dela den med patienten på ett begripligt sätt. Viktigast av allt: ge tydliga och kortfattade rekommendationer för bättre munvård ur ett helhetsperspektiv.

Ett fungerande samspel mellan patienter och tandvård kan leda till enorma resultat för alla inblandade: enskilda patienter, tandvården/ vården samt samhället i helhet.

För mer information om synen på holistisk tandvård, systemisk hälsoinsikt eller tillgång till material för att förbättra patientenskunskap och motivation, kontakta SUNSTAR GUM® idag!


Kontakta våra representanter här

Relaterade Artiklar

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.