Diabetes och munhälsa

Flertal studier tyder på att det finns ömsesidigt samband mellan typ 2 diabetes och parodontit” Ett klart samband föreligger mellan munhälsan och allmänhälsan. Systemiska sjukdomar såsom ämnesomsättningssjukdomar kan påverka den orala hälsan negativt och då samtidigt den allmänna hälsan."


(Diabetes Mellitus: Considerations for Dentistry
Srividya Kidambi and Shailendra B. Patel J Am Dent Assoc 2008;139;8S-18S)


Munhälsan och allmänhälsan påverkar varandra ömsesidigt, enligt många studier som har gjorts inom detta område, bland annat sambandet mellan gingivit/ parodontit och hjärt-& kärlsjukdomar, demenssjukdom, för tidigt födda barn, reumatism och typ 2 diabetes.

I Sverige har ca 4% av befolkningen diabetes och omkring 90% av dessa har diabetes typ 2, Diabetes mellitus 2 (DM2).

Fakta om diabetes & munhälsa

- Personer med typ 2 diabetes med komplikationer, lider ofta av muntorrhet som leder till karies. Orsaken till detta är främst låg/minskat salivflöde samt högt blodsocker men även biverkningar av läkemedel.

- Idag har forskning kunnat visa att patienter med parodontit löper större risk att drabbas av typ 2 diabetes. Parodontit och typ 2 diabetes kan ha en ömsesidig påverkan på varandra därför är det otroligt viktigt att personer med parodontit informeras om riskerna som parodontit kan innebära och erbjuds den nödvändiga behandlingen för att förebygga framtida besvär.

- Beroende på svårighetsgraden av personens paradontala sjukdom är patienter med typ 2 diabetes mer benägna att få komplikationer med sin diabetes. 

- Behandling av parodontit hos personer med typ 2 diabetes har visat sig kunna påverka glukosnivån på ett positivt sätt och leda till en sänkning av HbA1c med cirka 4,4–7,0 mmol/mol.

- Personer med höga blodsockernivåer löper mycket större risk att drabbas av svampinfektion i munnen - candida övertag i munnen.Vi har tagit fram ett faktablad där vi tar en närmare titt på parodontal sjukdomar och går igenom det dubbelriktade sambandet mellan diabetes typ 2 och parodontit.

Du kan ladda ner faktabladet både på svenska och på engelska nedan. 


Den Europeiska Federationen av Parodontologi (EFP) har föreslagit riktlinjer till tandvårdspersonal för hantering av parodontala sjukdomar i kombination med systemsjukdomar:

 • Tandvårdens proaktiva roll är viktig för att kunna förebygga vissa diabetesrelaterade komplikationer.
 
 • Det är viktig med en undersökning samt diagnostisering av parodontala sjukdomar hos alla patienter med typ 2 diabetes.

 

 • Tandvården borde, med hjälp av patientregistret inom både tandvården och sjukvården, gruppera patienter med hög risk för typ 2 diabetes.
 
 • Tandvården ska kunna remittera patienter med odiagnostiserad diabetes, som bär på symtom/tecken för eventuell diabetessjukdom, till sjukvården för ytterligare bedömning. 
 
 • Patienter med diabetes typ 1, typ 2 samt graviditetsdiabetes (GDM) bör få en noggrann munhälsobedömning, som inkluderar en omfattande parodontal undersökning. Även om ingen parodontit diagnostiseras initialt rekommenderas en årlig undersökning

 • Slumpmässigt utvalda kliniska prövningar har kunnat visa att icke kirurgisk parodontitbehandling kan ge en signifikant minskning av HbA1c-värde på ca 0,4%, efter tre månader. Även om denna minskning inte är så stor kan det spela stor roll för långsiktiga diabetesrelaterade komplikationer hos typ 2 diabetespatienter. Behandling av parodontit och förebyggande åtgärder, kan ha en effekt på blodglukosnivån som motsvarar effekten av vissa läkemedel. Därför rekommenderar hälso- och sjukvården att i dessa fall hänvisa patienter med diabetes till tandvården.
 
 • En omsorgsfull munhygienkontroll och en ordentlig stödbehandling kan bidra till en stabil och kontrollerad blodsockernivå och detta i sig kan hjälpa tandvårdspersonalen att förutse effekten av en ordentlig och regelbunden kontroll och behandling.
 
 • Diabetespatienter med tydliga tecken eller symtom på parodontit, inklusive lösa tänder som inte är associerade med trauma och/eller gingivit eller gingival varbildning, kräver snabb parodontal utvärdering.
 
 • Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården hänvisa personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för förebyggande åtgärder.

 
 • Patienter med typ 2 diabetes bör informeras om att risken för parodontit ökar vid okontrollerad diabetes
 
 • Patienter med parodontal sjukdom bör informeras om den ökade risken för svårigheter vid glykemisk kontroll samt den ökade risken för diabeteskomplikationer, såsom hjärt- och njursjukdomar
 
 • Smakförändring/ metallsmak i munnen är inte ovanligt hos patienter som behandlas för sin typ 2 diabetes med Metformin, som är förstahandsvalet för behandling av typ 2 diabetes i Sverige
 
 • Många personer med typ 2 diabetes behöver dessutom äta blodtryckssänkande läkemedel som har muntorrhet som biverkan

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.