Tandköttsproblem och hypertoni


Hypertoni är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kännetecknas av högt blodtryck som är associerade med hjärtsjukdom. Studier visar att det finns ett samband mellan parodontal sjukdom och hypertoni, vilket visar vikten av en grundligt munhälsokontroll.Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, drabbar hypertoni cirka 30% av världens vuxna befolkning och är en bidragande orsak till för tidig död och invaliditet.

Hypertoni är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kännetecknas av högt blodtryck som är associerat med hjärtsjukdom. Studier visar på ett samband mellan parodontal sjukdom och hypertoni, vilket visar vikten av en grundligt munhälsokontroll.

Fakta om Hypertoni

  • Hypertoni, diabetes och rökning anses vara traditionella riskfaktorer för hjärtsjukdom
  • Idag pratar man dessutom om de parodontala sjukdomarnas påverkan på hjärtsjukdomar, hyperton samt diabetes 
  • Hypertoni definieras när en patient har ett förhöjt systoliskt blodtryck som är högre än 140 mmHg eller diastoliskt blodtryck högre än 90 mmHg
  • Prehypertoni definieras när en patient har systoliskt blodtryck mellan 120 mmHg och 139 mmHg eller diastoliskt blodtryck på 80 mmHg till 89 mmHg

Systemiska effekter

  • Högt blodtryck orsakar förändringar i mikrocirkulationen, som leder till otillräcklig blodförsörjning av de parodontala vävnaderna, vilket i sin tur skapar gynnsamma förutsättningar för att den parodontala sjukdomen sprids

Vad kan tandvårdsteamet göra?

Det finns dokumenterat bevis, in-vivo studier, som visar samband mellan parodontala sjukdomar och systemiska sjukdomar. Detta bör tas hänsyn till inom både tandvården och vården för en bättre och effektivare patientvård.


  • Blödning vid sondering av tandköttet är tecken på tandköttsinflammation och eventuellt djupa tandsköttsfickor.
  • En hälsosam vikt och regelbunden träning är viktiga faktorer som bidrar till att hålla ett normalt blodtryck och förebygga hypertoni samt eventuella framtida sjukdomar.

  • Man har kunnat se att CRP-nivån, en inflamatorisk markör i blodplasman, är högre hos hjärtsjuka patienter med parodontit jämför med kontrollgruppen. Dock har man kunnat observera en signifikant förbättring i CRP-nivån hos dessa patienter efter behandling av parodontiten. 

  • Patienter med hypertoni bör informeras om vikten av behandling av deras parodontala sjukdomar för att kunna förebygga framtida hälsoproblem.
  • Viktminskning är en värdefullt behandlingsmål hos patienter med hypertoni. Hälsosamma matvanor och träning bör därför uppmuntras i syfte att förbättra hypertoni.

”Tandvården kan vara en bra förespråkare för ett hälsosammare liv, bättre kost och mindre sockerintag. Detta passar bra in med tanke på etiologin av dentala sjukdomar."

Professor Ira Lamster, Redaktör på International Dental Journal

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.