Tandköttssjukdom och hjärtsjukdom


Hjärtsjukdom har under lång tid associerats med parodontala sjukdomar i viktiga kliniska studier. Att identifiera andra potentiella riskfaktorer hos patienter kan ge ett mer holistiskt synsätt till oral hälsa och munvård.”Oral hälsa är som en grundläggande mänsklig rättighet och en integrerad del av allmän hälsa och välbefinnande.”

FDI World Dental Federation


Hjärtsjukdom har under lång tid associerats med parodontala sjukdomar i viktiga kliniska studier, tillsammans med andra tillstånd såsom diabetes, hypertoni och negativa graviditetsutfall.

Dessa länkar är hjälpsamma för att identifiera potentiella riskfaktorer hos patienter och ger ett mer holistiskt synsätt till oral hälsa och munvård.

Vetenskapliga bevis

  • Kroniska infektioner, t ex parodontala sjukdomar, är associerade med en ökad risk för hjärtsjukdom. Incidensen av hjärtinfarkt är högst hos personer med parodontal sjukdom som också har förhöjda halter av C-reaktivt protein (CRP).
  • Med hjälp av studier har man kunnat se att parodontal sjukdom är en riskfaktor för patienter med hjärtsjukdom som har visat systemisk inflammatorisk reaktion på infektion.
  • Parodontit leder till förekomsten av bakterier i blodet. Bakterierna aktiverar individens inflammatoriska immunrespons genom flera olika mekanismer. Flera kliniska försök har visat att individens inflammatoriska reaktion gynnar plackuppbyggnaden i kärlen, dess mognad och sedemera förkalkning.
  • Det är viktigt att vara medveten om detta samband, då det inte finns några kliniska studier som har visat ett orsakssamband mellan parodontala infektioner och hjärtsjukdom. Forskning pågår inom detta område och under tiden är tidig upptäckt av sjukdom och tidig identifiering av riskfaktorer en proaktiv strategi som bör uppmärksammas av all hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad kan tandvården göra?

Den Europeiska Federationen av Parodontologi (EFP) har utvecklat riktlinjer för munhälso- och sjukvårdspersonal i hanteringen av parodontala sjukdomar i förhållande till systemiska tillstånd. Deras råd om hjärtsjukdom och rollen för tandvården sammanfattas här:


  • Parodontit patienter med andra riskfaktorer för hjärtsjukdomar, såsom högt blodtryck, övervikt/fetma, rökning, m.fl. som inte har sett en läkare under det senaste året, bör hänvisas till en läkarundersökning.

  • Modifierbara livsstils associerade riskfaktorer för parodontit (samt kardiovaskulära sjukdomar) bör tas upp inom tandvården och inom ramen för omfattande parodontal terapi.
  • Behandling av parodontit hos patienter med en historia av kardiovaskulär sjukdom bör följa American Heart Associations (AHA) riktlinjer för elektiv behandling.
  • Parodontal behandling kan minska systemisk inflammation, vilket bevisas av sänkningarna av CRP och oxidativ stress.

  • Sluta-röka program och rådgivning kan erbjudas till patienter inom ramen för att förbättra den allmänna hälsan och minska risken för systemisk inflammation.
  • Förbättringar i livsstil med avseende på kost, motion och stresshantering där högriskpatienter bör remitteras till lämpliga specialister, vilket kan ge betydande hälsovinster i fler delar än i enbart munnen.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.