Tandköttssjukdom och Graviditet


Graviditet har en grundläggande inverkan på den allmänna hälsan hos en kvinna och munhälsa kan också påverkas under graviditet.”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.”

Världshälsoorganisationen, WHO


Munhälsan kan påverkas under en graviditet

En kvinnas orala hälsa kan påverkas under graviditeten av olika anledningar, inklusive kronisk graviditetsillamående och ökad gingival blodtillförsel; vilket kan leda till gingivit och parodontit.

Samtidigt kan ett nedsatt immunförsvar, sänkt blodtryck samt trötthet orsakad av dålig sömn leda till sämre munhygienvanor, vilket ökar risken för periodontala sjukdomar.

Europeiska Federationen för periodontologi

Den Europeiska Federationen för Periodontologi uppger i ett uttalande att det har visat sig att en del orala bakterier kan via blodomloppet orsaka inflammatorisk och immunologiskreaktion som kan påverka fosters placentan

Resultat från klinska studier har visat att en del gravida kvinnor kan med fördel genomgå parodontalbehandling såsom depuration under andra hälften av graviditetsperioden.

Kliniska studier har kunnat konstatera samband mellan låg födelsevikt, prematur födsel och havandeskapsförgiftning samt parodontala sjukdomar hos modern. Dock kan det finnas olikheter i studieresultaten, t.ex. att det inte finns något samband alls. Detta kan troligitvis bero på studiedesign, antal deltagare i studien samt metod för att bedömma och klassificera parodontala sjukdomar.


Vad kan tandvårdsteamet göra?


  • Noggrann uppmärksamhet bör ges till en kvinnas parodontala hälsa före (om möjligt) och under hela graviditeten för att förebygga parodontala sjukdomar eller identifiera sjukdomsförekomsten i ett tidigt skede.
  • Förebyggande åtgärder, bland annat kostråd.
  • Rekommendation av antioxidant- och fiberrik kost samt minskning  av raffinerat sockerintag i förebyggande syfte.

  • En grundlig munhälsoundersökning och hälsodeklaration bör genomgås samt uppdateras under hela graviditeten. Undvik röntgenbilder och elektiv behandling under den första trimestern.
  • Vid komplikationer eller problem med undernäring bör specialistråd övervägas alternativt en remiss till en dietist.

  • Patienten bör få bra och noggranna munhygieninstruktioner för att kunna undvika sjukdomsrisken under hela graviditetstiden.
  • Genom detta har tandvården en utmärk möjlighet att föra kunskapen, om vikten av god munhygien, vidare till barnen och påverka deras munhälsa.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.