Tandköttssjukdom och cancer


Under senare år har viktiga epidemiologiska studier visat att det kan finnas samband mellan paradontala sjukdomar och risken att utveckla cancer. I den här artikeln tar vi en titt på de två viktigaste studierna.När det gäller sambandet mellan parodontala sjukdomar och allmänna sjukdomar har det varit rätt mycket fokus på diabetes, hjärtssjukdomar samt negativa graviditetsutfall. På senare år har däremot viktiga epidemiologiska studier identifierat en länk mellan parodontala sjukdomar och risken att utveckla cancer.

I de tidiga studierna kunde man inte se något orsakssamband mellan obehandlade parodontala sjukdomar och vissa cancertyper. Ändå ser det ut som att sambandet verkar vara intressant och värt att satsa på genom fortsatta studier.

Sammanställande av bevis

Två av de senaste och mest betydande studierna som undersökt detta ämne har gett fler svar och identifierat områden där ytterligare forskning krävs.

Parodontala sjukdomar som utvärderas med kliniska tandvårdsmätningar och cancerrisken i ARIC studien

Sambandet mellan parodontala sjukdomar och risken att drabbas av cancer bedömdes prospektivt i en kohortstudie hos äldre vuxna, där 7466 deltagare ingick och alla genomgick en omfattande munhälsoundersökning.

Huvudresultat

  1. 24% ökad risk för att utveckla cancer bland deltagare med grav parodontit (jämfört med dem med mild till ingen parodontit vid baseline).

  2. Bland patienter som inte hade några tänder (vilket kunde ha varit på grund av svår parodontit) ökade risken med 28%.

  3. Risken att drabbas av lungcancer samt kolorektalcancer var störst

Betydelsen av studien

  1. Denna studie använde sig av munhälsoundersökningar och inte självrapporterad parodontit som tidigare studier har gjort, för att göra bevisningen mer exakt.

  2. Denna studie ger ytterligare bevis för att risken för cancer, särskilt för lungcancer och kolorektalcancer, är förhöjd hos individer med parodontit

Slutsats

Ytterligare studier krävs för att kunna avgöra huruvida förebyggande åtgärder och behandling av parodontala sjukdomar skulle kunna minska risken för förekomsten av cancer samt dödsfall på grund av vissa cancertyper.Parodontal sjukdom och infallande cancerrisk bland postmenopausala kvinnor: resultatet från Women's Health Initiative Observational Cohort

Parodontal sjukdom och infallande cancerrisk bland postmenopausala kvinnor,resultatet från Women's Health Initiative Observational Cohort:

I en prospektiv kohortstudie bestående av 65.869 kvinnor (i åldrarna 54 och 86 år) fick man information om parodontal sjukdom via självrapporterade frågeformulär som administrerades mellan 1999 och 2003. Läkarbedömda incidenter av totala antal cancerformer var de viktigaste resultaten och site-specifika cancerformer var sekundära resultat .

Huvudresultat

  1. Parodontal sjukdom ökar generellt risken för cancer bland äldre kvinnor, oberoende av rökning.

  2. Vissa delar/områden av kroppen kan vara i större riskzon för cancer hos denna grupp.

Betydelsen av studien

  1. Få studier har undersökt parodontal sjukdom som en riskfaktor för alla typer av cancer och ingen har fokuserat på äldre kvinnor

Slutsats

Våra fynd stöder behovet av ytterligare förståelse av effekten av parodontal sjukdom på utfallet av cancer. Tack vare dessa typer av studier kommer framtida forskning kunna upptäcka nya bevis om sambandet mellan cancer och parodontal sjukdom.


”Välmående är en förbindelse av vägar: kunskap och handling”

Johsua Welch


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev till tandvården.