Gegevensbeschermingsverklaring van SUNSTAR Europe SA


Laatst gewijzigd op 1 februari 2022

 

De volgende informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om jou te informeren over het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens door SUNSTAR Europe SA ("SUNSTAR", "wij" of "ons"), en over jouw rechten op grond van de wet gegevensbescherming. Welke gegevens worden verwerkt, hangt af van de gevraagde of overeengekomen diensten. Aan het einde van deze verklaring vindt je ook een sectie die de cookies en technologieën beschrijft die op onze website worden gebruikt en jouw keuzes met betrekking tot deze.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer je rechtstreeks met een andere SUNSTAR-entiteit te maken heeft, zullen deze jouw gegevens verzamelen en verwerken en als verantwoordelijken voor de uitvoering van hun diensten aan jou optreden. Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij je naar de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende SUNSTAR-entiteit.

Contactgegevens

Mocht je opmerkingen, commentaar of vragen hebben over deze verklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:

SUNSTAR Europe SA
Route de Pallatex 11
1163 Etoy
Zwitserland

privacy@ch.sunstar.com

EU-vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 27 van de AVG

SUNSTAR Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
79677 Schönau im Schwarzwald
Duitsland

Categorieën van persoonsgegevens

Over het algemeen hoeven er geen persoonsgegevens aan ons te worden verstrekt, tenzij deze in het individuele geval nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, communicatie mogelijk te maken of voor technische doeleinden. Op alle online-formulieren worden de persoonsgegevens vermeld die nodig zijn om de overeenkomst of de gevraagde specifieke actie uit te voeren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens die wij rechtstreeks van je hebben ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie met jou. Naast de gegevens die wij rechtstreeks van jou ontvangen, verkrijgen en verwerken wij ook gegevens over je die beschikbaar zijn in het publieke domein of die aan ons zijn verstrekt door andere bedrijven binnen de SUNSTAR Groep of door derden, om onze wettelijke en contractuele verplichtingen correct en adequaat na te komen en om ons dienstenaanbod te verbeteren, uit te breiden en op de markt te brengen. Tot deze derden behoren ook dienstverleners die jouw gegevens in onze naam verzamelen of ons in het kader van een evenement jouw persoonsgegevens verstrekken.

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 • persoonsgegevens en contactgegevens (naam, adres, telefoon, leeftijd, verdere contactgegevens);
 • ordergegevens (bijv. betaling, verzending, speciale vereisten);
 • gegevens die voortvloeien uit het nakomen van onze contractuele verplichtingen;
 • reclame- en verkoopgegevens (inclusief cookies, voorkeuren, verkoophistorie);
 • registratiegegevens (bijv. notulen van overleg, gespreksverslagen, klachten)
 • andere gegevens die verband houden met of vergelijkbaar zijn met de bovenstaande categorieën (bijv. e-mail, communicatiegegevens).

Doelstellingen van de verwerking en rechtsgrond

Voor het nakomen van contractuele verplichtingen

Jouw gegevens worden verwerkt met het doel je producten (ook via online verkoopplatformen zoals Amazon) en aanverwante diensten te leveren als onderdeel van het aangaan en uitvoeren van onze overeenkomsten met jou. De exacte aard en het doel van de gegevensverwerking zijn voornamelijk gebaseerd op het specifieke product of de gevraagde dienst.

Voor de vervulling van de beangen van SUNSTAR en van derden

Om onze rechtmatige belangen en die van derden te beschermen, verwerken wij jouw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden:

 • om risico's binnen SUNSTAR te beheren;
 • om rechtsvorderingen in te stellen en verweer te voeren in juridische geschillen;
 • om schendingen van de wet te voorkomen;
 • om de IT-veiligheid en IT-handelingen te verzekeren;
 • om maatregelen te nemen om de veiligheid van gebouwen en systemen te waarborgen (bijv. toegangscontrole); en
 • om maatregelen te nemen voor de bedrijfsvoering en voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van diensten en producten;
 • om een klantenservice op maats te leveren

Onze legitieme belangen in deze omstandigheden zijn de vermindering en het beheer van risico's, de handhaving van onze rechten, de implementatie van efficiënte bedrijfsprocessen en de verbetering, marketing en verkoop van onze producten en diensten.

Op basis van jouw toestemming

Indien je jouw toestemming geeft, mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden waarvoor je toestemming heeft gegeven. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming niet van terugwerkende kracht is op het eerdere gebruik van jouw persoonsgegevens.

Voor het toesturen van nieuwsbrieven is over het algemeen toestemming nodig. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door op de link Afmelden onderaan elke nieuwsbrief te klikken of door contact met ons op te nemen onder de bovengenoemde contactgegevens.

Op grond van wettelijke vereisten, openbaar of levensbelang

Wij zijn onderworpen aan diverse nationale en internationale regelgevende verplichtingen, op grond waarvan wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde verwerkingen uit te voeren. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een ander persoon te beschermen. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang.

Categorieën van verwerkers

Gegevensbescherming is voor SUNSTAR van het grootste belang. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen binnen SUNSTAR die deze toegang nodig hebben om op adequate en juiste manier te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van SUNSTAR en het gevraagde product of de gevraagde diensten te leveren. In dit kader zullen jouw gegevens voor hetzelfde doel worden verwerkt door dienstverleners en onderaannemers die door ons zijn geïnstrueerd, waarbij de relevante voorwaarden voor gegevensbescherming en onze instructies worden nageleefd. Deze firma's bieden diensten aan op het gebied van IT, communicatie en advies, evenals distributie- en marketingdiensten. Elk van deze verwerkers is zorgvuldig gekozen en tussen SUNSTAR en de gegevensverwerkers zijn overeenkomsten gesloten die de vereiste technische en organisatorische maatregelen bevatten en voldoen aan de geldende eisen op het gebied van gegevensbescherming.

Tot deze verwerkers behoren:

 • CRM- en CMS-aanbieders
 • Dienstverleners van nieuwsbrieven
 • Ontwerp- en marketingbureaus
 • Server-, opslag- en andere IT/Telecommunicatie-aanbieders
 • Evenement Management Service Providers
 • Aanbieders van verzend- en fulfilment-diensten
 • Boekhoudkundige en financiële dienstverleners

Overdracht van persoonsgegevens

Als u in de Europese Unie gevestigd bent, geven wij uw persoonsgegevens alleen door buiten deze rechtsgebieden, in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

De overdracht van persoonsgegevens buiten de EU is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden (hoofdstuk 5 AVG). De verwerking van de gegevens moet in de eerste plaats rechtmatig zijn in het land waar de gegevens worden verwerkt. Bovendien mag een overdracht van gegevens alleen plaatsvinden als de ontvanger een adequaat beschermingsniveau waarborgt. Deze vaststelling is gebaseerd op de lijst van landen die een adequaat beschermingsniveau bieden, die door de Europese Commissie wordt vrijgegeven en periodiek wordt aangepast (art. 45 AVG), alsmede op geschikte waarborgen (art. 46 AVG), bindende bedrijfsvoorschriften (art. 47 AVG) of de gedragscodes (art. 40 AVG) en certificeringsprocedures. Alvorens uw persoonsgegevens door te geven, zal Sunstar zich ervan vergewissen dat aan een van deze voorwaarden is voldaan om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Als u vragen hebt over dergelijke overdrachten, neem dan via bovenstaande gegevens contact met ons op voor meer informatie.

Informatie die via cookies wordt verzameld, wordt voornamelijk verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In het geval van Adobe, Google, Facebook, Linkedin en PriceSpider worden uw gegevens verwerkt in de VS. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en controledoeleinden, mogelijk zelfs zonder de mogelijkheid van verhaal. Als u deze cookies weigert, zal de hierboven beschreven verzending niet plaatsvinden. Door akkoord te gaan met cookies van bovengenoemde Amerikaanse serviceproviders stemt u in in overeenstemming met Art. 49 Par. 1 Kl. 1 verlicht. a AVG dat uw gegevens in de VS worden verwerkt. Alvorens uw persoonsgegevens door te geven, zal SUNSTAR passende aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen, zoals contracten op basis van de EU-modelcontractbepalingen om een ​​passend beschermingsniveau te bieden. Als u vragen heeft met betrekking tot dergelijke overdrachten, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens voor meer informatie.

Duur van de opslag

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan eventuele relevante wettelijke of contractuele verplichtingen of legitieme zakelijke doeleinden.

Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zijn wij verplicht ze te wissen, tenzij een verdere verwerking van deze gegevens, die beperkt is in de tijd, vereist is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

In Zwitserland worden jouw contractgegevens over het algemeen gedurende 10 jaar vanaf de datum van de aanmaak bewaard, indien ze vallen onder de vereisten voor het bewaren van zakelijke documenten in het Zwitserse verbintenissenrecht. Cookies en andere websitegerelateerde gegevens worden voor een veel kortere periode verwerkt. Meer informatie kun je vinden in het gedeelte over cookies en technologieën hieronder.

Jouw rechten

In bepaalde omstandigheden hebt je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (artikel 13 tot 22 AVG):

 • Om toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens en tot informatie over de verwerking van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG. Dit houdt onder meer in dat je een kopie kunt ontvangen van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren en dat je kunt controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Om correctie (rectificatie) te vragen van de persoonsgegevens die wij over je bewaren. Zo kun je eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over jou hebben laten corrigeren.
 • Om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Zo kun je ons verzoeken om in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je gebruik heeft gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder).
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op het algemeen belang of onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij). Indien je bezwaar maakt, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heb je het recht om je te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, inclusief het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met direct marketing. Indien je je daartegen verzet, worden jouw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing.
 • Om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens aan te vragen. Dit biedt je de mogelijkheid om ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten: bijvoorbeeld als je wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of dat de gegevens door ons op de juiste wijze worden gebruikt. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:
  • Als je de juistheid van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heb je het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kun je de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van verwijdering.
  • Indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij deze wel nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heb je het recht om te eisen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden gewist.
  • Indien je bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met art. 21 lid 1 AVG moet een evenwicht worden gevonden tussen jouw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien je de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, behalve voor opslag, alleen worden verwerkt met jouw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.
 • Om de overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere partij te vragen, waar wij deze op basis van jouw toestemming verwerken of geautomatiseerd verwerken. Indien je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere partij, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.
 • Om jouw toestemming in te trekken die je hebt gegeven om marketingcommunicatie naar jou te sturen of om jouw persoonsgegevens op een andere manier te verzamelen of te gebruiken.

In het geval van een inbreuk op de AVG heb je het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvindt (art. 77 AVG). Dit recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Je dient er nota van te nemen dat de uitoefening van sommige van deze rechten kan betekenen dat wij onze diensten niet aan jou kunnen verlenen omdat het voor ons van essentieel belang is om dit te kunnen doen. In andere gevallen kan het betekenen dat wij diensten leveren op basis van onvolledige informatie, wat kan betekenen dat deze diensten niet aan jouw behoeften voldoen.

SUNSTAR Europe SA voert geen geautomatiseerde beslissing uit zoals beschreven in artikel 22 AVG.

Nieuwsbrief/Marketingmails

Ongeacht het type contact, gebruiken wij jouw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verzending van marketingmails naar potentiële klanten is gebaseerd op art. 6 (1) sub a AVG. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan jouw herroeping van de toestemming. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor marketingmails via de desbetreffende link in de e-mail of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Jouw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Als je je aanmeldt voor marketingmails, zullen wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt elektronisch registreren en opslaan. Het doel van deze verwerking is in eerste instantie de implementatie van de zogenaamde double-opt-in procedure, waarmee je kunt instemmen met de regelmatige ontvangst van marketingmails. Dit betekent dat wij je na het verstrekken van jouw gegevens en informatie een e-mail sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres en je in deze e-mail om bevestiging vragen dat je de marketingmails wenst te ontvangen. Indien er geen bevestiging van jouw registratie is, worden jouw gegevens gewist.

Na jouw bevestiging bewaren wij jouw IP-adres en het tijdstip van de bevestiging. Het doel van deze procedure is om jouw registratie voor de marketingmails te bewijzen en, indien nodig, om mogelijk misbruik van jouw persoonsgegevens op te sporen en te voorkomen. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze wettelijke verplichting om de toestemming te documenteren.

Bestaande klanten

Na de aankoop van goederen of diensten kunnen wij jou marketingmails sturen voor soortgelijke producten en diensten. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang om reclame te maken voor onze producten en diensten (art. 6 (1) sub f AVG).

Nieuwsbriefanalyse

SUNSTAR maakt in haar marketingmails gebruik van zogenaamde 'newsletter tracking'. Ontvangende reacties (openen van een mailing, klikken op tekst- en beeldlinks, downloaden van afbeeldingen met een e-mailprogramma) worden vastgelegd en opgeslagen.

Het doel van deze verwerking is het verbeteren van de kwaliteit van de e-mails en het optimaliseren van onze aanbiedingen. De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitiem belang onder art. 6 (1) sub f AVG om ervoor te zorgen dat alleen relevante informatie aan de ontvangers wordt verstrekt en dat niet-geïnteresseerde ontvangers van de lijst kunnen worden verwijderd.

Deze tracking zal niet plaatsvinden als jij de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in jouw e-mailprogramma. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kun je mogelijk niet alle functies gebruiken. Zodra je de foto's hebt weergegeven, wordt de zojuist beschreven tracking geactiveerd.

Toestemming of bezwaar intrekken

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens of jouw toestemming hiervoor intrekken en zich afmelden voor onze direct marketingmails door een e-mail met jouw afmeldingsverzoek te sturen naar privacy@ch.sunstar.com of door te klikken op de link Afmelden die onderaan elke marketingmail staat.

Amazone-bestelling

Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, maken wij gebruik van externe transportpartners en andere dienstverleners. Wij verstrekken jouw naam en jouw leveringsadres uitsluitend ten behoeve van de levering van goederen art. 6 (1) sub b AVG aan een door ons geselecteerde transportpartner.

Opmerking privacyverklaring van Amazon

Je bent in de mededeling over gegevensbescherming van Amazon al geïnformeerd over het verzamelen en opslaan van jouw persoonsgegevens en over het type en het doel van het gebruik ervan. Eventuele vereiste toestemming voor deze verwerking is door Amazon verkregen in het kader van jouw registratie. Wij verzamelen geen andere persoonsgegevens van jou dan de door Amazon verstrekte persoonsgegevens. Amazon geeft jouw persoonsgegevens aan ons door met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Deze door Amazon aan ons verstrekte persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het Amazon-platform is verantwoordelijk voor alle verdere gegevensverwerking op zijn platform die verder gaat dan de gegevensverwerking zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring, inclusief de betaalmethoden die op de Amazon-website worden aangeboden. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Amazon, zie de privacyverklaring van Amazon: www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Versie & algemene opmerkingen

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze gegevensbeschermingsverklaring. De huidige versie van dit document is van toepassing. Deze gegevensbeschermingsverklaring is van kracht vanaf 01-12-2020.

Cookies en websitetechnologieën

Om de diensten op onze website aan te bieden en ons aanbod op de markt te brengen, maken we gebruik van verschillende cookies en andere technologieën. Deze worden hierna in detail beschreven en waar van toepassing worden opt-out opties aangeboden.

 


Schrijf je in voor GUM® Oral Health Hub - dé maandelijkse nieuwsbrief voor oral care professionals