SUNSTAR Europe SA – klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych


Ostatnia aktualizacja z dnia 1 Lutego 2022


Informacje zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej mają na celu zaznajomienie Państwa ze sposobem, w jaki spółka SUNSTAR Europe SA („SUNSTAR”, „my”) zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, oraz z Państwa prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych. Dane, które przetwarzamy, zależą od wnioskowanych lub uzgodnionych usług. W końcowej części niniejszej klauzuli znajdą Państwo fragment opisujący rodzaje plików cookie oraz technologie wykorzystywane na naszej stronie internetowej, a także Państwa możliwości wyboru w tym zakresie.

W niektórych wypadkach, np. w sytuacji, gdy dokonują Państwo czynności bezpośrednio z innym podmiotem SUNSTAR, podmiot ten będzie zbierał i przetwarzał Państwa dane osobowe, działając jako administrator danych w odniesieniu do realizacji usług na Państwa rzecz. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego przetwarzania, należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych odpowiedniego podmiotu SUNSTAR.

Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej klauzuli lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

SUNSTAR Europe SA
Route de Pallatex 11
1163 Etoy
Szwajcaria

privacy@ch.sunstar.com

Przedstawiciel w UE w rozumieniu art. 27 RODO:

SUNSTAR Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
79677 Schönau im Schwarzwald
Niemcy

Kategorie danych osobowych

Co do zasady nie są Państwo zobowiązani do przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych, chyba że jest to w danym wypadku konieczne do wykonania umowy, umożliwienia komunikacji lub z przyczyn technicznych. We wszystkich formularzach internetowych będą wskazane dane konieczne do wykonania umowy lub danej czynności.

Przetwarzamy te z Państwa danych osobowych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w ramach łączącego nas stosunku gospodarczego. Dodatkowo do danych, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, uzyskujemy i przetwarzamy dotyczące Państwa dane, które są dostępne w domenie publicznej lub które zostały nam udostępnione przez inne spółki należące do Grupy SUNSTAR lub przez osoby trzecie w celu prawidłowego i odpowiedniego wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów i z umów, jak również w celu usprawnienia, rozszerzenia i reklamowania naszej oferty. Wspomniane powyżej osoby trzecie to m.in. usługodawcy, którzy zbierają Państwa dane w naszym imieniu lub przekazują nam Państwa dane w kontekście danego zdarzenia.

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

 • dane personalne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, dalsze dane kontaktowe);
 • dane dotyczące zamówienia (np. dane dotyczące płatności i wysyłki, wymogi szczególne);
 • dane wynikające z realizacji naszych zobowiązań umownych;
 • dane dotyczące reklamy i sprzedaży (w tym pliki cookie, preferencje, historia sprzedaży);
 • dane związane z prowadzeniem dokumentacji (np. protokoły konsultacji, wykazy połączeń telefonicznych, reklamacje);
 • inne dane związane z powyższymi kategoriami lub z nimi porównywalne (np. dane dotyczące wiadomości e-mailowych, komunikacji).

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Wykonanie zobowiązań umownych

Państwa dane będą przetwarzane w celu udostępnienia Państwu produktów (w tym za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych, takich jak Amazon) oraz powiązanych usług pomocniczych w ramach zawierania i realizacji umów z Państwem. Dokładny charakter i cel przetwarzania danych zależy przede wszystkim od danego produktu lub danej usługi.

Realizacja interesów spółki SUNSTAR oraz osób trzecich

Aby zabezpieczyć nasze prawnie uzasadnione interesy oraz prawnie uzasadnione interesy osób trzecich, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w następujących celach:

 • zarządzanie ryzykiem w ramach spółki SUNSTAR;
 • dochodzenie roszczeń i umożliwienie obrony w sporach sądowych;
 • zapobieganie naruszeniom prawa;
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa czynności informatycznych;
 • podejmowanie środków mających na celu zabezpieczenie budynków i systemów (np. kontrola wejścia);
 • podejmowanie środków do celów zarządzania biznesowego oraz rozwoju i marketingu usług i produktów;
 • świadczenie indywidualnie dostosowanych usług.

Nasze prawnie uzasadnione interesy w tym zakresie to ograniczenie ryzyka i zarządzanie nim, dochodzenie naszych praw, wdrażanie skutecznych procesów biznesowych oraz usprawnianie, marketing i sprzedaż naszych produktów i usług.

Przetwarzanie na podstawie zgody

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów objętych tą zgodą. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na wykorzystanie Państwa danych osobowych przed jej wycofaniem.

Obowiązujące przepisy co do zasady wymagają uzyskania zgody na przesyłanie newsletterów. Zgodę tę mogą Państwo w wycofać w każdej chwili poprzez kliknięcie odnośnika służącego do wypisania się z newslettera, który znajduje się u dołu każdej przesłanej w jego ramach wiadomości, lub kontaktując się z nami za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przetwarzanie na podstawie wymogów ustawowych, interesu publicznego lub żywotnych interesów

Przetwarzanie takie ma miejsce w ramach różnych krajowych i międzynarodowych przepisów, na podstawie których zobowiązani jesteśmy do wykonywania określonych czynności przetwarzania. Dodatkowo możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w nadzwyczajnych okolicznościach, jeśli przetwarzanie takie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane

Ochrona danych ma dla spółki SUNSTAR priorytetowe znaczenie. Do Państwa danych osobowych dostęp mają wyłącznie ci pracownicy spółki SUNSTAR, którzy muszą je znać w celu prawidłowego i odpowiedniego wykonania jej zobowiązań prawnych i umownych oraz dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług. W tym kontekście Państwa dane będą przetwarzane w tym samym celu przez usługodawców i podwykonawców, którzy zobowiązani są spełnić odpowiednie wymogi w zakresie ochrony danych i działać zgodnie z otrzymanymi od nas wytycznymi. Podmioty te świadczą usługi, w tym usługi informatyczne, komunikacyjne i doradcze, a także w zakresie dystrybucji i marketingu. Każdy z tych podmiotów przetwarzających dane został starannie wybrany. Ponadto spółka SUNSTAR zawarła z każdym z nich umowę o przetwarzanie danych, która określa wymagane środki techniczne i organizacyjne oraz zapewnia spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych.

Wspomniane powyżej podmioty przetwarzające dane to:

 • podmioty świadczące usługi w zakresie CRM i CMS,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania newsletterów,
 • agencje projektowe i marketingowe,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie serwerów, przechowywania danych, informatyki i telekomunikacji,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania wydarzeniami,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie wysyłki i realizacji zamówień,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie rachunkowości i finansów.

Przekazywanie danych osobowych

Jeśli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej, Państwa dane osobowe przekazujemy poza jej terytorium wyłącznie zgodnie z wymogami określonymi w RODO.

Przekazanie danych osobowych poza UE jest dopuszczalne wyłącznie na określonych warunkach (zob. rozdział V RODO). Przede wszystkim przetwarzanie danych musi być zgodne z prawem kraju, w którym mają one być przetwarzane. Ponadto dane mogą zostać przekazane, wyłącznie jeśli ich odbiorca zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Stwierdzenie, czy tak jest, odbywa się na podstawie wykazu krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony, który opublikowała i okresowo aktualizuje Komisja Europejska (art. 45 RODO), jak również odpowiednich zabezpieczeń (art. 46 RODO), wiążących reguł korporacyjnych (art. 47 RODO), kodeksów postępowania (art. 40 RODO) oraz procedur certyfikacji. Przed przekazaniem Państwa danych osobowych spółka Sunstar zapewni, że spełniony jest jeden z powyższych warunków zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przekazywania danych, prosimy o kontakt za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Informacje zbierane za pomocą plików cookie są przetwarzane głównie na terenie Unii Europejskiej (UE). W przypadku Adobe, Google, Facebook, LinkedIn i PriceSpider dane użytkownika są przetwarzane w USA. USA jest oceniane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych według standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontroli i monitoringu, być może nawet bez możliwości odwołania się. W przypadku odrzucenia tych plików cookie nie dojdzie do opisanej powyżej transmisji danych. Wyrażając zgodę na pliki cookie od wyżej wymienionych dostawców usług z USA, wyrażają Państwo zgodę zgodnie z Art. 49 RODO, że Państwa dane są przetwarzane w USA. Przed przekazaniem Państwa danych osobowych SUNSTAR podejmie odpowiednie dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak umowy oparte na standardowych klauzulach umownych UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z takimi transferami, prosimy o kontakt z nami na podane powyżej dane, aby uzyskać więcej informacji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zbieramy i przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do wykonania odpowiednich zobowiązań prawnych lub umownych bądź zrealizowania prawnie uzasadnionych celów gospodarczych.

Jeśli dane nie będą już konieczne do zrealizowania celów, w których zostały zebrane, zobowiązani jesteśmy je usunąć, chyba że dalsze ich przetwarzanie przez ograniczony czas jest konieczne w celu zachowania zgodności z określonymi w przepisach okresami przechowywania danych.

W Szwajcarii Państwa dane dotyczące umów będą przechowywane co do zasady przez 10 lat od ich zebrania, jeśli zastosowanie do nich mają wymogi w zakresie przechowywania dokumentacji gospodarczej określone w szwajcarskiej ustawie o zobowiązaniach. Pliki cookie i inne dane dotyczące stron internetowych są przetwarzane przez znacznie krótszy czas. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w zamieszczonej poniżej części dotyczącej plików cookie i technologii.

Przysługujące Państwu prawa

W określonych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych (art. 13–22 RODO):

 • Prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz do informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 15 RODO. Prawo to obejmuje możliwość otrzymania kopii Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu oraz sprawdzenia, czy przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem.
 • Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Prawo to umożliwia Państwu sprostowanie będących w naszym posiadaniu Państwa danych osobowych, które są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Prawo to umożliwia Państwu zwrócenie się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Mogą Państwo także zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych w związku ze skorzystaniem z prawa do sprzeciwu względem przetwarzania danych (zob. poniżej).
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych w wypadku, gdy działamy w oparciu o interes publiczny lub nasz prawnie uzasadniony interes (lub prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu realizacji takiego marketingu, w tym wobec profilowania – w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów realizacji marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo to umożliwia Państwu zwrócenie się do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeśli chcą Państwo, byśmy sprawdzili ich rzetelność lub upewnili się, że wykorzystujemy je w sposób prawidłowy. Prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać wykonane w następujących wypadkach:
  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, by to zweryfikować. Przez okres weryfikacji przysługuje Państwu prawo do żądania, byśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było lub jest niezgodne z prawem, mogą Państwa zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli Państwa dane osobowe nie są już dla nas konieczne, ale potrzebują ich Państwo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne będzie zważenie Państwa i naszych interesów. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu ustalenia, czyje interesy mają charakter nadrzędny.
  • Jeśli ograniczą Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te, poza faktem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub w związku z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Prawo do przekazania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi w wypadku, gdy dane te przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w sposób zautomatyzowany. Jeśli zażądają Państwo przekazania danych bezpośrednio innemu podmiotowi, nastąpi to wyłącznie, jeśli będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.
 • Prawo do wycofania udzielonej przez Państwa zgody na przesyłanie przez nas wiadomości marketingowych lub zbieranie bądź wykorzystywanie Państwa danych osobowych w jakikolwiek inny sposób.

W przypadku naruszenia RODO mają Państwo prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania lub miejsce pracy bądź w którym miało miejsce domniemane naruszenie (art. 77 RODO). Skorzystanie z tego prawa nie wyłącza innych środków administracyjnych i prawnych.

Proszę zwrócić uwagę, że wykonanie niektórych z powyższych praw może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć na Państwa rzecz usług, ponieważ określone informacje są dla nas w tym względzie konieczne. W pozostałych wypadkach może to oznaczać, że będziemy świadczyć usługi w oparciu o niekompletne informacje, co z kolei może oznaczać, że usługi te nie będą spełniać Państwa oczekiwań.

Spółka SUNSTAR SA nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO.

Newsletter/e-maile marketingowe

Bez względu na rodzaj umowy wykorzystujemy Państwa adresy e-mailowe wyłącznie do naszych własnych celów reklamowych. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście przesyłania e-maili marketingowych potencjalnym klientom ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Z otrzymywania e-maili marketingowych można zrezygnować w każdej chwili, korzystając z odnośnika umieszczonego u dołu danego e-maila albo przesyłając nam odpowiednie powiadomienie. W takim wypadku Państwa adres e-mailowy zostanie usunięty z listy mailingowej.

Jeśli zapiszą się Państwo na listę mailingową, zapiszemy i będziemy przechowywać w formie elektronicznej otrzymane od Państwa dane osobowe. Celem tego przetwarzania jest w pierwszej kolejności wdrożenie tzw. procedury podwójnego potwierdzenia, której celem jest wyrażenie przez Państwa zgody na regularne otrzymywanie e-maili marketingowych. Oznacza to, że po otrzymaniu od Państwa danych i informacji prześlemy Państwu e-maila na wskazany adres e-mailowy, prosząc o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać e-maile marketingowe. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji, Państwa dane zostaną usunięte.

Po otrzymaniu od Państwa potwierdzenia zapiszemy Państwa adres IP oraz godzinę dokonania potwierdzenia. Celem tej procedury jest wykazanie, że faktycznie chcą Państwo otrzymywać e-maile marketingowe oraz, w razie konieczności, zidentyfikowanie potencjalnych przypadków nieprawidłowego wykorzystania Państwa danych osobowych i zapobieganie im. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest nasz prawny obowiązek udokumentowania Państwa zgody.

Aktualni klienci

Po nabyciu przez Państwa towarów lub usług możemy przesyłać Państwu e-maile marketingowe dotyczące podobnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest w takim wypadku oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na reklamowaniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Działania analityczne dotyczące newslettera

Spółka SUNSTAR stosuje w wysyłanych przez siebie e-mailach marketingowych tzw. monitorowanie newsletterów. Informacje o reakcjach odbiorców (otwarcie e-maila, kliknięcie w odnośniki tekstowe i graficzne, pobranie obrazów za pomocą programu do obsługi poczty elektronicznej) są zapisywane i przechowywane.

Celem przetwarzania danych w tym zakresie jest poprawa jakości e-maili oraz optymalizacja naszej oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu, że odbiorcom przekazywane są tylko istotne informacje oraz że niezainteresowani nimi odbiorcy mogą wypisać się z listy mailingowej.

Monitorowanie to nie będzie mieć miejsca, jeśli domyślnie zablokują Państwo wyświetlanie obrazów przez Państwa program do obsługi poczty elektronicznej. W takim wypadku newsletter nie zostanie wyświetlony w całości i mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z wszystkich jego funkcji. Po odblokowaniu obrazów opisana powyżej funkcja monitorowania zostanie aktywowana.

Wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw lub wycofać zgodę w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie lub wypisać się z naszej listy mailingowej poprzez wysłanie e-maila z wnioskiem o wypisanie na adres privacy@ch.sunstar.com lub klikając odpowiedni odnośnik umieszczony u dołu każdego e-maila marketingowego.

Zamówienia z portalu Amazon

Aby realizować nasze zobowiązania umowne względem naszych klientów, korzystamy z usług zewnętrznych partnerów oferujących usługi przesyłkowe oraz innych usługodawców. Wybranemu partnerowi przesyłkowemu przekazujemy Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy wyłącznie w celu dostarczenia produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Uwagi do klauzuli informacyjnej platformy Amazon dotyczącej ochrony prywatności

O zbieraniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych oraz o formie i celu ich wykorzystywania przez platformę Amazon zostali już Państwo powiadomieni w klauzuli informacyjnej otrzymanej od jej operatora. Wszelkie zgody konieczne do celów powyższego przetwarzania danych zostały uzyskane przez platformę Amazon w ramach wykonanego przez Państwa procesu rejestracji. Nie zbieramy od Państwa żadnych dalszych danych osobowych za wyjątkiem danych otrzymanych od platformy Amazon. Amazon przekazuje nam Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy. Dane otrzymane od platformy Amazon są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych.

Platforma Amazon jest odpowiedzialna za wszelkie dalsze przetwarzanie danych w jej ramach, które wykracza poza zakres określony w niniejszej klauzuli informacyjnej; dotyczy to również metod płatności dostępnych na stronie internetowej Amazon. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez platformę Amazon dostępne są w następującej klauzuli informacyjnej: www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref=footer_privacy

Wersja i uwagi ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych w dowolnej chwili. Zastosowanie ma aktualna wersja niniejszego dokumentu.

Niniejsza klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.

Pliki cookie i technologie wykorzystywane na stronach internetowych

W celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej oraz promowania naszej oferty stosujemy różne rodzaje plików cookie i innych technologii. Są one szczegółowo opisane poniżej oraz w tych częściach dokumentu, które dotyczą możliwości rezygnacji z danych rozwiązań.


Zapisz się do newslettera GUM